среда, 30. октобар 2013.

ШТА ЈЕ И КО ЈЕ ПАУШАЛАЦ?

Шта је то паушалац? Најједноставније речено паушалац је предузетник који не води пословне књиге и плаћа паушални порез по решењу Пореске управе у једнаким месечним ратама. Закон омогућава да не води пословне књиге које би му отежавале обављање делатности. Паушално могу бити опорезовани предузетници чији је укупан промет (укупан приход) до 6.000.000,00 динара у години дана. 

Паушалци се разврставају у 7 група, на основу којих се и плаћа паушални порез:

Прва група: носачи, чистачи обуће, сакупљачи лековитог биља, штоповање тканине, пресвлачење дугмади, поправка кишобрана, дуборесци, поткивачи, опанчари, јорганџије, стари занати, верски службеници и слични послови.

Друга група: фризери за мушкарце, часовничари, оптичари, фотокопирање, обућари, кројачи, бравари, печаторесци, скупљачи секундарних сировина узгајивачи цвећа, инкубаторска производња живине, извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника и слични послови.

Трећа група: аутомеханичари, аутолимари, вулканизери, молери, тапетари, фризер за жене, ТВ механичари, електричари, водоинсталатери, графичка делатности, хемијско чишћење, козметичке услуге, фотографи,видео клубови, трговина ван просторија, делатност чишћења станова и стамбених зграда и слични послови.

Четврта група: златари, каменоресци, пластичари, металостругари, пекари, послостичари, грађевинска делатности, столари, стаклоресци, модни кројачи, угоститељска делатност, ауто перионице и слични послови.

Пета група:  лекари, стоматолози, апотекари, ветеринари, преводиоци, тумачи, архитекте, физиотерапеути и слични послови.

Шеста група: адвокати

Седма група: таксисти, превоз путника комбијем, шлеп служба, превоз путника минибусом, превоз посмртних остатака, превоз путника аутобусом, превоз робе камионом и слични послови.

Полазна основица за висину паушалног пореза одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици(податак који објављује Републички завод за статистику) по групама делатности у следећим процентима од просечне зараде:
1) прва група
25%
2) друга група
50%
3) трећа група
75%
4) четврта група
150%
5) пета група
105%
6) шеста група
85%
7) седма група:
 
a) аутотакси
35%
b) превоз путника комби возила и минибусом
55%
v) шлеп служба
65%
g) превоз посмртних остатака
125%
d) превоз путника аутобусом  
165%
đ) превоз ствари и робе камионим:
 
- до 3 тоне носивости  
55%
- од 3 до 7 тоне носивости
70%
- од 7 до 12 тоне носивости
80%
- од 12 до 15 тоне носивости
90%
- од 15 до 18 тоне носивости
100%
- од 18 до 21 тоне носивости
110%
- од 21 до 24 тоне носивости
120%
- од 24 тоне носивости
130%

На одређивање висине паушалног пореза утучу још  и следећи услови:
1) градско подручје (општина седишта предузетника)
2) опремљеност радње са опремом за обављање делатности
3) број запослених радника
4)површина локала
5) старост предузетника (године живота)
6) старост предузетничке радње
7) пословна репутација предузетника

Рок за пријаву предузетника који обављају делатности из горе наведених група могу се пријавити за паушално опорезивање у року од 15 дана од дана оснивања или до 30. новембра текуће године за паушал у следећој. 

За пријаву на паушални порез треба поднети у Пореску управу следећу документацију:
2) Потрвда о ПИБ-у
3) Захтев за паушално опорезивање
4) М-а пријаву на социјално осигурање
5) Фотокопија личне карте предузетника
6) ОП образац (оверини потписи који се оверавају у суду или општини), може копија
7) копија депо картона банке
8) копија уговора са банком
9) уговор о закупу или копија  власничког  листа по основу кога се користи простор
10) ППДГ-1 пореска пријава (правилно попуњена, ако имате недоумица око попуњавања препоручујем да се обратите стучном лицу - књиговођи)

Паушалац не води пословне књиге(дневник, главну књигу) већ води само књигу паушалног опорезивања (КПО књига) која се  може се купити у свакој мало боље опремљеној књижари и оверава се код Пореске управе. У  КПО књигу се уписују само остварени приходи које паушалац оставари(износе са рачуна које је издао или  износ пазара које је оствари), од  документације треба само још да прикупи  рачуне које плаћа и да узме изводе из банке. 

Од  1.1.2014. године паушалци који обављају делатности рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања, рекламирања и истаживања тржишта мораће да пређу на вођење књига и поднесу нове пореске пријаве за опорезивања по стварној добити (порез на приходе од самосталне делатности) до 31. јануара 2014. године. Предузетници који обављају делатност пословног саветовања или консалтинга и у 2013. години су били паушално опорезовани вероватно ће морати исто да пређу на вођење књига и стварно опорезивања (порез на приходе од самосталне делатности) и неће моћи да буду паушално опорезовани у 2014. години. То још није дефинитивно  чека се мишљење министарства финансија у вези тога. Оно што Вам ја могу рећи из праксе је да мом пријатељу Пореска управа Чукарица није одобрила паушално опорезивање. 

Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs
 
Ваш порески саветник,