недеља, 28. јул 2013.

Ах ти порези - ПДВМука сваког привредника су порези и све мистификације које прате разна пореска оптерећења. Почећемо од најчешће спомињаног можда и „најзлогласнијег“ ;Д  пореза, а то је ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ или скрећено ПДВ.
ПДВ је уведен од 2005. године у Србији и предмет опорезимања ПДВ је промет добара и услуга. Од 2005. године па све до данас претпео је бројне измене, а сада ћу Вам појаснити појам ово „мистериозног“  пореза.

Порез на додату вредност – ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара.

Лице које се може бити ПДВ обвезник  је правно лице (предузеће), предузетник (радња), физичко лице или удружење грађана без обзира коју делатност обавља и без обрзира да ли ту делатност обавља у дужем или краћем периоду тј одређеном или неодређеном временском периоду.

Имамо две стопе ПДВ којим је промет добара и услуга опорезован:
                -општа стопа које износи 20% (раније 18%)
                -посебна стопа која износи 8%

Обавеза ПДВ настаје:
                -Када се наплати роба или услуга
                -Када се изврши промет робе или услуге
                -При увозу када царински орган обрачуна ПДВ
 
Када се роба или услуге извозе тај промет је ослобођен ПДВ односно тада се не обрачунава и не плаћа ПДВ. Поред тога постоје још ослобођања од ПДВ о којима ћемо неком другом приликом.

Пре свега да би сте били опорезова ПДВ-ом морате се пријавити да желите да плаћате ПДВ, а ако то не учитине неће бити ПДВ обвезник тј неће плаћати ПДВ. Обавезни сте да плаћате ПДВ и да се пријавите ако промет који остварите за годину дана прелази 8.000.000,00 динара, а ако је испод тога можете се добровољно пријавити. Пријава за ПДВ подносите Пореској управи на општини на којој је седиште предузећа, рaдње, удружења или месту становања akо је физичког лица у питању.

Што се тиче пореског периода када плаћате ПДВ он може бити месечни или тромесечни. Привредници који су у систему ПДВ-а зависно да ли ПДВ обрачунавају и плаћају месечно или тромесечно подносе пореску пријава на ПДВ до 15 у месецу за претходни месец и до 20 у месецу по истеку тромесечја. Примера ради када као месечни обвезник ПДВ подносите пријаву за месец  Јун 2013 за обрачун, предају и плаћање ПДВ имате рок до 15. Јула 2013 године, а када као тромесечни порески обвезник подносите пријаву за 2 тромесечје (01.04-30.06) рок за обрачун, предају и плаћање ПДВ је до 20. Јула 2013.

На крају пореског периода (месечног или тромесечног) обрачунава се ПДВ где се види разлика које може да буде позитнивна (ми дугујемо држави) и негативна (држава дугује нама). Када дугујемо држави имамо зависно од пореског периода рок до 15 или до 20 у месецу за плаћање,  а када држава дугује нама можемо да тражимо повраћај или да то пренесомо за будуће периоде. ПДВ који  на крају пореског периода настаје је разлика између улазног и излазног  ПДВ. Улазни ПДВ је ПДВ који је обрачунат у нашим набавкама и трошковима које плаћамо, а излазни ПДВ је ПДВ који је обрачунат у нашим излазни рачунима које издајемо нашим купцима, пазарима или и у рачунима и пазарима зависно да ли послујемо са физички или правним лицима или са једнима и дригима. Сликовито објашњење на слици како се обрачунава ПДВ кроз разне фазе и колико ПДВ-а плаћамо и ко га плаћа.

Ово је укратко шта је тај „мистериозни“ ПДВ можете писати на: trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs
или на ФБ налогу да бих у будућим текстовима могао да пишем о детаљима пошто је ово тек врх леденог брега о причe званој ПДВ. Такође све критике, похвале, сугестије можете упутити истим путем.

Ваш порески саветник