Приказивање постова са ознаком popis. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком popis. Прикажи све постове

недеља, 29. децембар 2013.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОПИС У ФИРМИКрај године се приближава, пословне књиге се доводе у ред пред закључивање и израду завршног рачуна. Шта нам претходи завршном рачуну? ПОПИС или увуд у стварно стање у нашој фирми. 

Попис је детељан преглед вредносног и количинског стања имовине (средстава) и обавезе једног правног лица на одређени дан. Сврха пописа је усклађивање ставрног стања са књиговодственим. Постоје редовни и ванредни попис. Редовни попис се врши на крају године на дан 31.12 и обавезна је по закону, а ванредни се може вршити месечно, тромесечно, полугодишње или на било који други датум у току године.

ОБАВЕЗА ПОПИСА

Обавезу пописа имају сва правна лица која воде пословне књиге, а то су : ДОО, предузетници који порез плаћају по стварноj добити и воде пословне књиге(по систему двојног или простог књиговодства). Паушалци немају обавезу вршење пописа пошто не воде пословне књиге, а самим тим не могу ускладити стварно и књигодоствено стање.

ПРЕДМЕТ  ПОПИСА

Предмет пописа је имовина правног лица и предузетника: нематеријална улагања(патенти, лиценце...), некретнине, постојења и опрема, залихе (материјала, недовршених производа, готових производа, робе), стална средствана намењена продаја (нпр зграде), финансијски пласмани(позајмљена средства, обвезнице или акције у власништву правног лица или предузетника), потраживања и готовински еквиваленти (текући рачун, благајна, чекови...). Предмет пописа су још и обавезе дугорочне или краткорочне (обавезе према добављачима, кредити код банака, обавезе за порезе и доприносе). 
Уобичајени документ за усаглашавање потраживања и обавеза користи се ИОС – извод отворених ставки. ИОС ће Вам стићи од добављача, банке од које сте узели кредит и слично, а правно лице је обавезно да свом купцу пошаље ИОС за усаглашавање потраживања.

ПОПИСНА КОМИСИЈА

Правно лице у складу са својим бројем запослених  и својим актима образује пописну комисују:
Комисија може имати једног члана ако у правном лицу има само 1 запослени исто тако и код предузетника ако је само предузетник запослен.
Пре самог почетка пописа требају се извршити припремне радње:
-доношење одлука о попису
-припрема плана пописа
-припрема пописних листа
Тек након извршених припремних радњи приступамо физички попису. Током пописа у пописне листе уносе се количине и вредност пописаних ствари и тако све до последње ствари која се мора пописати. На крају пописа комисија саставља извештај о попису који садржи стварно и књиговодствено стање, разлике између стварног и књиговодственог стања, предлог за ликвидацију утврђених разлика.

ВИШАК И МАЊАК

Након састављања завршног извештаја пописа може доћи до слагања стварног и књиговдственог стања (што је редак случај, мада не и немогућ) или до настанка мањка и вишка. Мањак и вишак имају порески третман са аспекта ПДВ-а тако што се мањак опорезује, а вишак не. Законски је прописано колики проценат мањка може да буде за одређену врсту робе и углавно се крећу око 1% и на такав мањак до прописаног износе се на плаћа ПДВ. Сав мањак преко износа које је прописан, а можете табелу кало, растура, лома и кравара наћи овде је опорезив и на тај мањак се обрачунава ПДВ ако је правно лице ПДВ обвезник. Вишак производа није опорезив ПДВ и он се само евидентира као приход.

КАЗНЕ ЗА НЕ ВРШЕЊЕ ПОПИСА

Казне за правна лица (ДОО) су од  100.000 до 3.000.000 динара и од 20.000,00 до 150.000,00 динара за одговорно лице у том правном лицу, а за предузетнике су од 100.000 до 500.000 динара, ако се не изврши попис на дан 31.12.


Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs

Ваш порески саветник,