Приказивање постова са ознаком poreski saveti. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком poreski saveti. Прикажи све постове

недеља, 29. децембар 2013.

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОПИС У ФИРМИКрај године се приближава, пословне књиге се доводе у ред пред закључивање и израду завршног рачуна. Шта нам претходи завршном рачуну? ПОПИС или увуд у стварно стање у нашој фирми. 

Попис је детељан преглед вредносног и количинског стања имовине (средстава) и обавезе једног правног лица на одређени дан. Сврха пописа је усклађивање ставрног стања са књиговодственим. Постоје редовни и ванредни попис. Редовни попис се врши на крају године на дан 31.12 и обавезна је по закону, а ванредни се може вршити месечно, тромесечно, полугодишње или на било који други датум у току године.

ОБАВЕЗА ПОПИСА

Обавезу пописа имају сва правна лица која воде пословне књиге, а то су : ДОО, предузетници који порез плаћају по стварноj добити и воде пословне књиге(по систему двојног или простог књиговодства). Паушалци немају обавезу вршење пописа пошто не воде пословне књиге, а самим тим не могу ускладити стварно и књигодоствено стање.

ПРЕДМЕТ  ПОПИСА

Предмет пописа је имовина правног лица и предузетника: нематеријална улагања(патенти, лиценце...), некретнине, постојења и опрема, залихе (материјала, недовршених производа, готових производа, робе), стална средствана намењена продаја (нпр зграде), финансијски пласмани(позајмљена средства, обвезнице или акције у власништву правног лица или предузетника), потраживања и готовински еквиваленти (текући рачун, благајна, чекови...). Предмет пописа су још и обавезе дугорочне или краткорочне (обавезе према добављачима, кредити код банака, обавезе за порезе и доприносе). 
Уобичајени документ за усаглашавање потраживања и обавеза користи се ИОС – извод отворених ставки. ИОС ће Вам стићи од добављача, банке од које сте узели кредит и слично, а правно лице је обавезно да свом купцу пошаље ИОС за усаглашавање потраживања.

ПОПИСНА КОМИСИЈА

Правно лице у складу са својим бројем запослених  и својим актима образује пописну комисују:
Комисија може имати једног члана ако у правном лицу има само 1 запослени исто тако и код предузетника ако је само предузетник запослен.
Пре самог почетка пописа требају се извршити припремне радње:
-доношење одлука о попису
-припрема плана пописа
-припрема пописних листа
Тек након извршених припремних радњи приступамо физички попису. Током пописа у пописне листе уносе се количине и вредност пописаних ствари и тако све до последње ствари која се мора пописати. На крају пописа комисија саставља извештај о попису који садржи стварно и књиговодствено стање, разлике између стварног и књиговодственог стања, предлог за ликвидацију утврђених разлика.

ВИШАК И МАЊАК

Након састављања завршног извештаја пописа може доћи до слагања стварног и књиговдственог стања (што је редак случај, мада не и немогућ) или до настанка мањка и вишка. Мањак и вишак имају порески третман са аспекта ПДВ-а тако што се мањак опорезује, а вишак не. Законски је прописано колики проценат мањка може да буде за одређену врсту робе и углавно се крећу око 1% и на такав мањак до прописаног износе се на плаћа ПДВ. Сав мањак преко износа које је прописан, а можете табелу кало, растура, лома и кравара наћи овде је опорезив и на тај мањак се обрачунава ПДВ ако је правно лице ПДВ обвезник. Вишак производа није опорезив ПДВ и он се само евидентира као приход.

КАЗНЕ ЗА НЕ ВРШЕЊЕ ПОПИСА

Казне за правна лица (ДОО) су од  100.000 до 3.000.000 динара и од 20.000,00 до 150.000,00 динара за одговорно лице у том правном лицу, а за предузетнике су од 100.000 до 500.000 динара, ако се не изврши попис на дан 31.12.


Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs

Ваш порески саветник,


субота, 30. новембар 2013.

БОЖИЋНА АКЦИЈА РАЧУНАРИ СА САМО 20% ПДВ-А
Желите да купите рачунар или неку рачунарску компоненту за Божић? Добићете то са специјалним попустом и са само 20% ПДВ, уместо до садашњих 8%.
Влада Републике Србије је поднела предлог измена Закона о ПДВ који би требао да ступи на снагу од 1. Јануара 2014 године, а односи се на повећање ПДВ. Предлог обухвата промену посебне стопа ПДВ-а (ниже стопе) са 8% на 10% и опорезивање неких производа по општој (вишој стопи) од 20%.
 Најзначајнија измена је у томе да ће увоз рачунара и рачунарских компоненти бити опорезован по општој стопи са 20% ПДВ-а, што је и више него дупло повећање у односу на досадашњих 8%.  По посебној ПДВ стопи од 10% ће идаље бити опорезоване основне животне намернице, лекови и медицинска средства, хотелске и угоститељске услуге, новине.
Оправдање за овакав потез  Влада правда тиме што ће тако попуните буџет. Моје мишљење је да је то потпуно погрешно и да мере повећања  пореза неће испуните своју основну сврху попуњавања „рупе“ у буџету. Имамо пуно примера у свету како повећања пореза не доводе до пуњења буџета него шта више још продубљују „рупу“ . Поред  тога што ће нам рачунари бити скупљи , храна и комуналне услуге које су опорезоване по посебној стопи биће скупље због повећања од 2%,а самим тим и скупљи живот нам следи. Најважније од свега је прича да је ИТ индустрија у Србији наша „нафта“. Нажалост пошто  не правимо рачунаре, нити рачунарске компоненте и ако дође до усвајања овог предлога измена Закона о ПДВ то ће мало пресушити изворе наше „нафте“. Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs
Ваш порески саветник,


недеља, 17. новембар 2013.

КАКО ИЗРАЧУНАТИ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДУ?КАКО ИЗРАЧУНАТИ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДУ?

Плата ми је 20.000,00 динара, а колико ја уствари плаћам држави? Колики је минимац? Колико ја најмање доприноса и пореза морам да плаћам? Најчешћа су питања која чујем од клијената.  Овим текстом ћете добити формулу како да само израчунате износ пореза и доприноса.
 

 ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Пре свега да поменемо неке битне појмове оно што се сматра зарадом је нето зарада. Доприноси које плаћамо на зараду су: допринос за пензијско и инвалидско (ПИО), допринос за здравствено осигурање, допринос за случај незапослености и још плаћамо порез на зараде. Доприноси се плаћају један део на терет запоселног, један део на терет послодавца. Доприносе је дужан да плати исплатилац зараде тј послодавац. Проценти за плаћање доприноса су 24% ПИО (11% на терет послодавца, 13% на терет запосленог), 12,3% допринос за здравствено осигурање (по 6,15% на терет запосленог и послодавца), 1.5% допринос за осигурање од незапослености(по 0,75% на терет запосленог и послодавца) и порез на зараде је 10%. Бруто износ зараде је износ који се добија израчунавањем преко нето зараде и формуле која ће бити приказана у наставку и тај износ је релавантан за обрачунавање.НАЧИН ОБРАЧУНА
 
Када имамо нето зараду од 20.000,00 морамо је претворити у бруто износ преко следеће формуле:
Бруто зараде= Нето зарада – 1.100
                                      0,701
Где добијама да је бруто зарада (износ) 26.961,48.
Када рачунамо порез на зараде који износи 10% имамо неопорезиви износ који сада износи 11.000,00 динара и који одузимамо од бруто износа и добијамо 15.961,48. Што нас доводи до износа пореза од 1.596,15 динара. Када рачунамо доприносе немамо неопорезиви износ и добијамога тако што од бруто износа рачунамо проценте доприноса по реди и добијамо да су доприноси на терет послодавца следећи:
-          за здравствено осигурање(6,15%) износ 1.658,13 динара
-           ПИО (11%) износ 2.965,76 динара
-           осигурање од случаја незапослености (0,75%) износ 202,21 динара

Доприноси на терет запосленог су следећи:
-за здравствено осигурање (6,15%) износ 1.658,13 динара
- ПИО (13%) износ 3.504,99 динара
- осигурање од случаја незапослености (0,75%) износ 202,21 динара
Све укупно трошкове које имамо су:
- ПИО  =  6.470,75 динара
- здравствено осигурање = 3.316,26 динара
- осигурање од незапослености = 404,42 динара
- порез на зараде = 1.596,15 динара

Све је то трошак од 11.787,42 за порезе и доприносе на зараду + исплата 20.000,00 динара нето зараде. Из разлога прегледности обрачину су представљени у следећој табели:
Ред број
ОПИС
ИЗНОС
1.
Нето зараде
20.000,00
2.
Бруто зарада обрачуната по формули
26.961,48
3.
Основица за порез (ред бр. 2. – 11.000)
15.961,48
4.
Основица за плаћање доприноса (ред бр. 2.)
26.961,48
5.
Порез на зараде (ред бр. 5х10%)
1.596,15
6.
Доприноси на терет запосленог(ред. бр. 6 х 19,9%)
5.365,33
6.1.
Допринос за ПИО (ред. бр. 6 х 13%)
3.504,99
6.2.
Допринос за здравствено (ред. бр. 8 х 6,15%)
1.658,13
6.3.
Допринос за незапосленост (ред. бр. 6 х 0,75%)
202,21
7.
Доприноси на терет послодавца(ред.бр. 6 х 17,9%)
4.826,10
7.1.
Доприноси за ПИО (ред. бр. 6 х 11%)
2.965,76
7.2.
Доприноси за здравствено (ред. бр. 6 х 6,15%)
1.658,13
7.3.
Доприноси за незапосленост (ред. бр. 6 х 0,75%)
202,21
8.
Укупан трошак пореза и доприноса
11.787,42
   
Израчунавање пореза и доприноса за друге нето износе можемо урадити по истом принципу. Израчунавања за износе коју су испод најниже основице и изнад највише основице (ове основице су прописање и могу се наћи на страници Завода за статистику) се израчунавају на мало другачији начин. Категорије које се још урачунавају у зараду су топли оброк и регрес о којима ће бити речи у неким наредним текстовима.

Ако имате нека питања, сугестије, коментаре стојим Вам на располагању. Пишите на већ познату  адресу  trbojevicmilan@knjigovodstvo-knjiskimoljac.rs

Ваш порески саветник,